Spitalul Judetean Suceava angajează fără concurs 15 asistenți medicali

AcasăEvenimentSpitalul Judetean Suceava angajează fără concurs 15 asistenți medicali


Este nevoie de asistenți medicali pentru Spitalul Județean Suceava. Unitatea spitalicească a anunțat că angajează fără concurs, pe perioadă determinată de 6 luni, 15 asistenți medicali.

Mai multe detalii găsiți pe pagina Spitalului Judetean Suceava.

ANUNŢ

privind angajarea fără concurs pe perioadă determinată de 6 luni, conform prevederilor
art.16 cap III din Decretul Preşedintelui României privind instituierea stării de urgenta pe
teritoriul României, a următoarelor funcţii contractuale

 • 15 posturi de asistent medical generalist PU
  I. Condiţii generale:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
  aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
  cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
  statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
  justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
  face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
  II. Condiţii specifice:
  Diploma de şcoala postliceala sanitara
  Vechime in specialitate:minim 6 luni (se consideră şi voluntariatul);
  III. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
  a) cerere de angajare
  b) actul de identitate (copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
  caz;
  c) documente ( copie) care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum şi documente care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
  solicitate de autoritatea publică;
  d) carnetul de muncă în copie sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
  meserie şi/sau în specialitatea studiilor,;
  e) cazierul judiciar;
  1) adeverinţa medicala privind starea de sănătate, eliberata de medicul de familie ;
  g) curriculum vitae;
  h) certificate naştere, certificate căsătorie ( copie);
  i) certificate de membru, aviz de libera practica sau adeverinat de la OARM
  j) asigurare mallpraxis;
  k) Certificat de integritate ;
  Documenetele din dosarul de angajare vor fi transmise, pe cat posibil electronic(scanate) pe
  adresa de email: [email protected] . sau vor fi depuse Ia secretariatul unităţii.
  Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este
 • 03 aprilie 2020 ora 12.00.
  Selectarea dosarelor de angajare va fi in data de 06 aprilie 2020.
  www.spitaluljudeteamuceava.ro

Știri zi de zi, pentru tine!

Abonează-te la știrile zilei pe Google News

Top 7 știri citite